Skip to Main Content
LibGuides

Opinnäytetyöntekijän opas

Kun teet opinnäytetyötäsi, noudata sen kirjoittamisessa VAMKin opinnäytetyöohjetta

Ohje sisältää tietoa opinnäytetyöprosessin vaiheista, opinnäytteen kirjoittamisesta, työn ulkoasusta, lähdeviittauksista sekä julkaisemisesta.

Lähdeviitteet

Lähdeviittaamisen tarkoitus on antaa lukijalle riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon työssä viitataan. Viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle se kuuluu. Omat ja lainatut ajatukset on erotettava toisistaan.

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta: lähdeviitteestä (tekstiviitteestä) ja lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta). Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jossa on tarkat bibliografiset tiedot käytetystä julkaisusta. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata tarkasti toisiaan.

Viittausjärjestelmät

Lähdeviittausten tekemiseen on olemassa monia eri viittausjärjestelmiä. Yleisimmin käytetyt ovat nimi-vuosijärjestelmä (Harvardin järjestelmä), numeroviittausjärjestelmä ja alaviitejärjestelmä, jotka sisältyvät myös lähde- ja tekstiviitteitä koskevaan standardiin SFS 5989.

VAMKin opinnäytetyössä voidaan käyttää joko nimi- tai numeroviittausta opintoalojen omien käytäntöjen mukaisesti.

Nimi-vuosijärjestelmässä viitteet merkitään aakkosjärjestykseen. Tekstiviite sisältää tekijän nimen, teoksen julkaisuvuoden ja tarvittaessa sivunumeron tai -numerot.

Lähdeluettelossa viitteet ovat aakkosjärjestyksessä. Erityyppisiä lähteitä ei erotella.

Numeroviitejärjestelmässä viitteet merkitään tekstiin numeroilla. Numerot merkitään kauttaviivojen väliin, esimerkiksi /3/. Numerointi aloitetaan ykkösestä.

Lähdeluettelossa viitteet ovat numerojärjestyksessä eli samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät tekstissä. Erityyppisiä lähteitä ei erotella

Ouriginal (Urkund)

Vaasan ammattikorkeakoulussa on käytössä Ouriginal-ohjelma (entinen Urkund), jota käytetään sekä opinnäytetöiden että muiden kirjallisten töiden tarkastamisessa tekstin alkuperän varmistamiseksi ja plagioinnin estämiseksi.

Opiskelija lähettää ennen viimeistelyvaihetta opinnäytetyönsä Ouriginaliin sähköpostin liitetiedostona Word- tai pdf-muodossa. Tarkemmat ohjeet löytyvät Vamkin opinnäytetyöohjeesta

Ouriginal guides & tutorials

Tutkimusmenetelmät

Tekijänoikeudet

Opinnäytetyö on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu kirjallinen teos, johon sen tekijällä on tekijänoikeus. Tekijänoikeus tuottaa opinnäytetyön laatijalle oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla sen yleisön saataviin. Korkeakoulun tarkastettavaksi luovutettu opinnäyte on normaalisti julkinen asiakirja.

Lisätietoa tekijänoikeuksista:

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande