Skip to Main Content
LibGuides

Kirjoitusohjeet

Vaasan ammattikorkeakoulun kirjoitusohjeet, tiedoston saavutettavuus ja lähteiden merkitseminen

Yleistä kirjoittamisesta

Tieteellisessä kirjoittamisessa kielen pitää olla selkeää, täsmällistä, vakuuttavaa ja kieliopillisesti virheetöntä (Hirsjärvi ja muut, 2007, s. 273—274). Määrittele keskeiset käsitteet ja perustele aina tehdyt väitteet.

Tekstin on edettävä johdonmukaisesti asiasta toiseen, jotta lukijan on helppo seurata kirjoittajan ajatuksenjuoksua. Rakennat sidosteisuutta asioiden välille myös panostamalla kappalejakoon sekä otsikoihin ja kieliasuun sekä käyttämällä eri sidoskeinojen lauseissa (Hirsjärvi ja muut, 2007, s. 274—281). Hirsjärven ja muiden teoksessa Tutki ja kirjoita on avattu näitä esimerkein.

Tekstin aikamuotojen sekä persoonan käytössä on tärkeää olla johdonmukainen. Aikamuotojen ja persoonan käyttöä on pohdittu esimerkein esimerkiksi Hirsjärven ja muiden Tutki ja kirjoita -teoksessa sekä Perttulan (2015) blogikirjoituksessa.

Puheilmauksia ei käytetä vaan kieli on asiatyyliä. Käytä täsmällisiä ilmaisuja, esimerkiksi ”30 % projekteista ylittää tavoiteaikataulun” välttäen epämääräisiä ilmaisuja esimerkiksi ”merkittävä osa projekteista ylittää tavoiteaikataulun”.

Lähteet

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita. Tammi.

Perttula, S. (2015, 31. marraskuuta). Preesens, imperfekti, minä-muoto vai passiivi? JAMK blogipalvelu, Oppariblogi. Noudettu 16.6.2023 osoitteesta https://blogit.jamk.fi/oppari/2015/03/31/preesens-imperfekti-mina-muoto-vai-passiivi/

Ohjeita ja suosituksia

Kaikkien opiskelijoiden edellytetään noudattavan hyvää tieteellistä käytäntöä.

Mallipohja

Käytä mallipohjaa, jossa ulkoasu ja tyylit on määritelty valmiiksi. Jos käytät muita tiedostoja, huomioi ulkoasuvaatimukset näistä ohjeista.

Mitä tutumpia mallipohja, saavutettavuuden huomioiminen ja käyttämäsi tekstinkäsittelyohjelman ominaisuudet ovat ennen opinnäytetyön aloittamista, sitä paremmin pystyt keskittymään itse kirjoittamiseen.

Työkaluja

Alla olevista ohjeista löydät apua kirjoittamiseen, esimerkiksi ajatusviivan käytöstä.

Ajatusviivaa käytetään numeroin tai sanoin ilmaistujen ääriarvojen tai luokkarajojen välissä – (ei yhdysmerkkiä - ). Esimerkiksi vuosina 1941–1944, kohdat 4–7, syys–lokakuussa, sivut 12–15. Word-ohjelmassa ajatusviiva saadaan [CTRL] [miinus merkki] yhdistelmällä.

Tutkimusmenetelmät

Lue lisää

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande