Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Aineistonkeruu

Tyypillisiä TKI-toiminnassa kerättäviä aineistoja ovat:

•    kysely- ja haastatteluaineistot
•    erilaisten työpajojen ja living labien aineistot
•    tekstiaineistot
•    erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
•    kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
•    fyysiset näytteet
•    palauteaineistot

Aineisto voidaan määritellä TKI-hankkeessa / tutkimuksessa tuotettavaksi ja/tai käytettäväksi materiaaliksi, jota analysoimalla pyritään TKI-hankkeen tavoitteeseen / vastaamaan tutkimusongelmaan. Tutkimuksen läpinäkyvyyden, luotettavuuden, toistettavuuden ja todennettavuuden vuoksi on pystyttävä osoittamaan, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat.

Aineistojen keruutapoja

•    Kvantitatiivisia aineistoja voidaan kerätä haastattelemalla, postikyselyinä, verkkokyselyinä, poimimalla tiedot erilaisista lähdedokumenteista tai mittaamalla.
•    Kvalitatiivinen aineisto kuten haastattelut, ryhmähaastattelut ja asiakas- ja asiointitilanteet kerätään yleensä tallentaen ne ääni- tai äänikuvatiedostoiksi.
•    Kirjoitukset kerätään tavallisesti kirjoituspyyntöjen tai -kutsujen avulla sähköpostitse, postitse tai tarkoitusta varten luodun verkkosivuston kautta.
•    Virallisista dokumenteista saa nykyisin suuren osan suoraan verkosta, mutta osan dokumenteista saa vain erikseen pyytämällä tai anomalla lupaa niiden tutkimuskäyttöön.
•    Rekisteriaineistojen saaminen edellyttää lupamenettelyä. Ohjeita lupien hakemiseen saa Rekisteritutkimuksen tukikeskuksesta.
•    Tutkija tai projekti voi kerätä ja tallentaa aineiston itse tai aineisto voidaan tilata joltain tiedonkeruu- tai haastatteluorganisaatiolta. Jos hankkeessa päätetään ostaa tiedonkeruu, tarjouspyyntö kannattaa lähettää usealle tiedonkeruuorganisaatiolle. Tarjouspyynnön laatimisessa voi ja kannattaa käyttää apuna tutkimusaineiston aineistonhallintasuunnitelmaa.

Lähde ja lisätietoja: Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja: Aineistonhallinnan suunnittelu: Aineisto

Onko sopivaa tutkimusaineistoa jo olemassa?

•    Avoimen tieteen ja tutkimuksen yleistyessä myös datan avaaminen eli sen jatkokäyttöön tarjoaminen lisääntyy. Aikaisemmissa tutkimuksissa kerättyjä sekä esimerkiksi viranomaisten tai yritysten julkaisemia datoja löytyy erilaisista data-arkistoista.

Etsin on palvelu, jolla voi sekä kuvailla tutkimusaineistoja että etsiä niitä. Palveluun kirjaudutaan Haka-tunnuksella.

Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata. Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa.

Avoindata.fi-palvelu muodostaa Suomessa saatavilla olevan, ensisijaisesti julkisen hallinnon avoimen datan hakemiston.

re3data.org - Registry of Research Data Depositories
- data-arkistojen hakupalvelu
- haku aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande