Skip to Main Content
LibGuides

Avoin TKIO-toiminta VAMKissa

Datan avaaminen

Datan avaaminen tarkoittaa, että se tarjotaan myös muiden käytettäväksi.

Lähtökohtaisesti
o    Vain anonyymiä dataa voi avata.
o    Avaaminen ei saa olla ristiriidassa lainsäädännön, tietosuojan, tutkimusetiikan tai sopimusten kanssa
o    Datan säilytystavoista ja mahdollisesta avaamisesta on informoitava tutkittavia
o    Datan voi avata myös osittain
o    Datan voi avata embargollisena (avataan tietyn ajan jälkeen)
o    Datan tulisi siis olla ”As open as possible, as closed as necessary” (Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate)

•    Rahoittaja voi vaatia rahoitusehdoissaan tutkimusdatan avaamista tai saattamista yleisesti hyödynnettäviksi, mutta mikäli datan avaaminen ei ole mahdollista, se hyväksyy pätevät perustelut 

•    Osa tutkimuslehdistä on ryhtynyt vaatimaan tutkimusartikkelin pohjana olevan datan tallentamista artikkelin yhteyteen
 
•    Dataa avattaessa on myös huomioitava, että ei avata ammattikorkeakoululle kriittistä tai arvokasta dataa, ei ainakaan arvioimatta mahdollisen avoimuuden tuottamaa lisäarvoa.

•    Datan avaamisesta on monenlaista hyötyä, sillä sen avaaminen jatkokäyttöön 
o    tuo tekijälle näkyvyyttä ja on osa meritoitumista
o    lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
o    voi auttaa rahoituksen saamisessa
o    nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä
o    mahdollistaa uusia käyttötapoja
o    lisää kaupallisia innovaatioita
o    edistää demokratiaa

•    Tutkimusaineistojen jatkokäytön edistämiseksi datan tulisi olla nk. FAIR-periaatteiden mukaista. FAIR-periaatteita noudattava data on löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimiva (Interoperable) ja uudelleenkäytettävissä (Re-usable).

Data-arkistoja

 • Tietoarkiston Aila on osa kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelukokonaisuutta.
 • Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistot voivat olla sekä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia, esim. kyselyaineistoja, litteraatioita tai kuvia.
 • Ole yhteydessä Tietoarkistoon hyvissä ajoin, jos suunnittelet datan tallentamista Ailaan.
 • Ailaan ladatut aineistot saavat pysyvän tunnisteen.
 • Tietoarkiston ohjeita palvelujen käyttäjille.
 •  AVAA-julkaisualusta tarjoaa aineistojen omistajille mahdollisuuden julkaista aineistojaan ja niiden hyödyntämistä tukevia sovelluksia AVAA-portaalissa. Tällä hetkellä aineistojen tuottajat, esimerkiksi tutkimusryhmät, voivat ehdottaa omaa aineistoaan julkaistavaksi alustalla ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu @ csc.fi. Julkaistavat aineistot ja sovellukset voivat sijaita myös tutkimusorganisaation omalla palvelimella.
 • Ohjeet aineiston avaajalle.

Avoindata.fi
Julkishallinnon tuottamaa avointa dataa.

 • Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallettamiseen, datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken, datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.
 • Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan julkaista muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla.
 • Ennen julkaisemista jäädytetylle datalle lisätään kuvailutietoja Qvain-palvelussa.
 • Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä Etsin-hakupalvelusta.
 • Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.
 • Kielipankki on  kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus.
 • Palveluista vastaa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio, jonka muodostavat suomalaiset yliopistot ja tutkimusorganisaatiot.
 • Kielipankkiin ladatut aineistot saavat pysyvän tunnisteen.

EUDAT on EU:n Horizon 2020 -hankkeen palvelu tutkimusdatan säilytykseen 

 • Zenodo on CERN:in ylläpitämä avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu.
 • Zenodoon voi tallentaa aineistoja kaikilta tieteenaloilta. Palvelussa voi datasettien lisäksi tallentaa mm.  postereita, esityksiä, konferenssijulkaisuja, kuvia ja artikkeleita.
 • Zenodoon ladatut julkaisut saavat pysyvän tunnisteen.ja avaamiseen.
 • re3data.org - Registry of Research Data Depositories on data-arkistojen hakupalvelu
 • Haku aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan.
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande